Hukuk Devleti Perspektifinden Adil Vergileme ve Vergi Afları

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ

Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ | Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öz

Hukuk devlet anlayışında meydana gelen değişikliklerden vergi olgusu da önemli ölçüde etkilenmiştir. Bunlardan biri de vergi adaletinin ulaştığı aşamadır. Verginin adaletli olması anayasalara giren bir norm olmakla birlikte normun hayata geçirilmesi vergilendirme yetkisine sahip devletin sorumluluğundadır. Vergilendirmeye ilişkin düzenlemelerde ilişkinin zayıf tarafı konumundaki mükelleflerin durumundaki iyileşmeler günümüzde mükellef hakları kavramıyla ifade edilir bir hale gelmiştir. Devlet tarafından ekonomik ve sosyal şartları oluşmadan gelişigüzel yapılan vergi afları mükellefler arasında yatay vergi adaletini ve rekabet eşitliğini bozan en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Oysa hukuk devleti bakımından gözetilmesi gereken en önemli norm, devletin vergi adaletini zedeleyecek düzenlemelerden özellikle kaçınmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, Hukuk Devleti, Kamu Yararı, Mükellef Hakları


Abstract

Tax cases are also significantly affected by changes of occurred in the concept of the rule of law. One of these is reached the stage of tax justice. Tax justice is the norm, although entering into the constitution, the state which authorized taxation power is responsible for the implementation of this norm. In relation to taxation arrangements, in the case of improvements of weak side position taxpayers have become expressed with the concept of taxpayer rights in nowadays. Tax amnesties, which made randomly by the state without incurring economic and social conditions, constitute one of the most important elements of disrupt horizontal tax justice and equality of competitive among taxpayers. However, the most important norm that must be observed in terms of the rule of law, the state should particularly avoid regulations that will undermine tax justice

Keywords: Tax, Constitutional State, Public Interest, Taxpayers’ Rights

Tam Metin İçin Tıklayınız

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı